සිංහල
English

ලඟම වෙළඳ සැලෙන් භාණ්ඩ ගෙදරටම

Order goods from the nearest shop

වෙළද සැල තෝරා ගන්න Select your shop here

Shopping list එක පහතින් type කරන්න

Type your shopping list below

  1. Eg: Samba සහල් 5kg

නැතිනම් shopping list එකේ
photo එකක් upload කරන්න
or upload a photo of your shopping list

📷 Take Photo

භාණ්ඩ ලබා දෙන අකාරය සහ ගාස්තුව තහවුරු කිරීමට අදාල වෙළද සැල ඔබව සම්බන්ද කර ගනු ඇත.

Shop will contact you to confirm the delivery and price.

ඔබගේ ව්‍යාපාරය මෙහි නොමිලේ ලියාපදිංචි කරගන්න

මෙය කොරෝනා වයිරස් වසංගත කාලය තුල ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාර සහ පාරිබෝගිකයින්ට උදවු කිරීම සදහා DailyLife.lk වෙතින් ලබාදෙන විවෘත ඇනවුම් සේවාවකි.

වැඩි විස්තර සදහා තුලින් අපව සම්බන්ද වන්න.

List your business free here

This is an open order taking platform by DailyLife.lk to help Sri Lanka during Coronavirus pandemic. Any shop can register for this free service during the pandemic.

For enqueries, please contact us at

Enter your details here

By submitting this order, you are agreeing to terms & conditions.

X

Register your shop here

Only register your shop if you can deliver orders legally in accordance with government's guidelines.

Make sure your E-Mail is correct, you will receive orders only to your E-mail (Check Spam Folder).

If you want to delete/hide your shop listing temporarily, E-Mail your request to

All your details will be publicly visible.

By registering your shop, you are agreeing to terms & conditions.

X
X

Search and select your shop here

We got your details.

To confirm your E-Mail, please click the "Confirm" link on the E-Mail we just sent you.

Until you confirm your E-Mail, customers can't send you orders.

Close

Your order is sent to the shop.

They will contact you to confirm your order.

If the shop did not reponse within a considerable time period, please call to inquire.

ඔබේ ඇනවුම අදාල වෙළඳ සැලට යොමු කර ඇත.

වෙළඳ සැල විසින් ඇනවුම තහවුරු කිරීමට ඔබව සම්බන්ද කර ගනු ඇත.

සැලකිය යුතු වෙලාවකින් පසුව ඔව්න් ඔබව සම්බන්ද නොකලේ නම්, කරුණාකර මගින් වෙළඳ සැල අමතන්න.

Your order ID:

ඇනවුම් අංකය:

please wait.
please wait.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to